Posts

लद्दाख बाइक यात्रा- 20 (भरतपुर-केलांग)

लद्दाख बाइक यात्रा- 19 (शो कार-डेबरिंग-पांग-सरचू- भरतपुर)

लद्दाख बाइक यात्रा- 18 (माहे-शो मोरीरी- शो कार)

लद्दाख बाइक यात्रा- 17 (लोमा-हनले-लोमा-माहे)

लद्दाख बाइक यात्रा- 16 (मेरक-चुशुल-सागा ला-लोमा)

लद्दाख बाइक यात्रा- 15 (पेंगोंग झील: लुकुंग से मेरक)

लद्दाख बाइक यात्रा- 14 (चांग ला - पेंगोंग)

लद्दाख बाइक यात्रा- 13 (लेह-चांग ला)

लद्दाख बाइक यात्रा- 12 (लेह-खारदुंगला)

लद्दाख बाइक यात्रा- 11 (खालसी-लेह)

डायरी के पन्ने- 33